Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 

1.12.2020 alkaen

 

1. Rekisterinpitäjä 

Koiratalo Ystävä Oy 

Y-tunnus: 2821113-3 

Turuntie 2 F 

00370 Espoo 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Jenni Holm 

Turuntie 2 F 00370 Espoo 

Puhelin: 044 240 9977 

3. Rekisterin nimi 

Koiratalo Ystävä Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteriä käytetään Koiratalo Ystävä Oy:n laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. 

Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. 

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö 

Koiratalo Ystävä Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja: Asiakkaan perustiedot ja yksilöivät tunnisteet: 

● nimi 

● osoite 

● puhelinnumero 

● sähköposti 

● muut asiakkaan antamat tiedot 

Asiakkuuteen liittyvät tiedot: 

● asiakkuuden alkamisajankohta 

● laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot 

● maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet) 

● rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot) 

● suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja, kuten 

● rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Pääasiassa asiakkaan ilmoittamat tiedot. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta: 

● viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa 

● rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä 

● kohdassa 9 kuvattuja markkinointitarkoituksia 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot. 

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

9. Markkinointi 

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Koiratalo Ystävä Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista. Koiratalo Ystävä Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet). 

10. Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on 

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta. 

Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, Rekisterinpitäjä voi periä tarkastuspyynnöstä maksun. 

Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi. 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa rekinterinpitäjän oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä  suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot Rekisterinpitäjän käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. 

11. Kuinka saat tiedon Tietosuojaselosteen muuttumisesta 

Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

12. Kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää Koiratalo Ystävä Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse tai kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Turuntie 2 F 00370 Espoo. 

13. Evästeet 

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Koiratalo Ystävä Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten. 

Koiratalo Ystävä Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Koiratalo Ystävä Oy:n yhteistyökumppani voi tukea Koiratalo Ystävä Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Koiratalo Ystävä Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Koiratalo Ystävä Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.